Skip to Content.
Sympa Menu

ndt-dev - [ndt] r343 committed - Adding support for some localizations. ...

Subject: NDT-DEV email list created

List archive

[ndt] r343 committed - Adding support for some localizations. ...


Chronological Thread 
  • From:
  • To:
  • Subject: [ndt] r343 committed - Adding support for some localizations. ...
  • Date: Mon, 12 Apr 2010 23:01:53 +0000

Revision: 343
Author: jwzurawski
Date: Mon Apr 12 16:00:51 2010
Log: Adding support for some localizations.

-jason


http://code.google.com/p/ndt/source/detail?r=343

Added:
/trunk/Applet/Tcpbw100_msgs_ca_ES.properties
/trunk/Applet/Tcpbw100_msgs_nl_NL.properties
Modified:
/trunk/Applet/Makefile.am
/trunk/Applet/Makefile.in
/trunk/Applet/Tcpbw100_msgs_nb_NO.properties
/trunk/tcpbw100.template

=======================================
--- /dev/null
+++ /trunk/Applet/Tcpbw100_msgs_ca_ES.properties Mon Apr 12 16:00:51
2010
@@ -0,0 +1,220 @@
+10gbps = subxarxa 10 Gbps 10 Gigabit Ethernet/OC-192
+10mbps = subxarxa 10 Mbps Ethernet
+10mins = 10 min
+12hours = 12 hores
+1day = 1 dia
+1gbps = subxarxa 1.0 Gbps Gigabit Ethernet
+1min = 1 min
+2.4gbps = subxarxa 2.4 Gbps OC-48
+2hours = 2 hores
+30mins = 30 min
+45mbps = subxarxa 45 Mbps T3/DS3
+5mins = 5 min
+622mbps = subxarxa a 622 Mbps OC-12
+and = and
+architecture = Arquitectura
+bytes = Bytes
+c2s = C2S
+c2sPacketQueuingDetected = [C2S]: Cua de paquets detectada
+c2sThroughput = C2S throughput
+c2sThroughputFailed = Test de C2S throughput FALLIT!
+cabledsl = Cable/DSL modem
+cablesNok = Advert\u00e8ncia: Excessius errors de xarxa, revisar cable(s) de xarxa
+cablesOk = Trobat bon(s) cable(s) de xarxa
+checkingFirewalls = Buscant Firewalls . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+checkingMiddleboxes = Buscant Caixes Intermitjes (Middleboxes) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+clickStart = Fes click a COMEN\u00e7AR per a comen\u00e7ar la prova
+clickStart2 = Fes click a COMEN\u00e7AR per a tornar a fer la prova
+client = Client
+client2 = Client
+clientAcksReport = Client Confirma l'enlla\u00e7 reportat \u00e9s
+clientDataReports = Dades de Client reporten que l'enlla\u00e7 \u00e9s
+clientInfo = Detalls del sistema client
+clientIpModified = Informaci\u00f3: El NAT (Network Address Translation) est\u00e0 modificant l'adre\u00e7a IP del client
+clientIpNotFound = No es troba l'adre\u00e7a del client. Per a usuaris d'Internet Explorer, modifiqui els par\u00e0metres de Java\n Click a Eines - Opcions d'Internet - Seguretat - Nivell personalitzat, trobi la l\u00ednia\n Microsoft VM - Java Permissions i faci click a personalitzar\ Editar permisos - Acc\u00e9s a totes les Adreces de xarxa, click a Habilitar i desar els canvis.
+clientIpPreserved = Les Adreces IP de servidor son conservades Extrem-a-Extrem
+clientSays = per\u00f2 el Client diu
+close = Tancar
+comments = Comentaris
+congestNo = No s'ha trobat congesti\u00f3 de xarxa
+congestYes = Informaci\u00f3: El throughput \u00e9s limitat per altre tr\u00e0fic de xarxa
+connIdle = La connexi\u00f3 estaba aturada
+connStalled = La connexi\u00f3 s'ha pausat
+connected = Connectat a:
+connectedTo = s'ha connectat a:
+copy = C\u00f2pia
+defaultTests = Proves per defecte
+delayBetweenTests = Retard entre proves
+detailedStats = Estad\u00edstiques detallades
+dialup = Modem telef\u00f2nic
+dialup2 = Trucada
+done = Fet.
+done2 = Tcpbw100 fet
+dupAcksIn = es reben ack's duplicats
+duplexFullHalf = Alarma: Condici\u00f3 doble no concordant detectada Switch=Full i Host=half
+duplexHalfFull = Alarma: Condici\u00f3 doble no concordant detectada Switch=half i Host=full
+duplexNok = Advert\u00e8ncia: Condici\u00f3 doble antiga no concordant antiga
+duplexOk = Operaci\u00f3 normal trobada (Normal duplex operation found.)
+endOfEmail = Final del missatge de Correu electr\u00f2nic
+excLoss = Exc\u00e9s de p\u00e8rdua de paquets est\u00e0 impactant al rendiment, prova la funci\u00f3 d'autonegociaci\u00f3 entre el teu PC i el switch de xarxa
+excessiveErrors = Alarma: Excessius errors, revisa el(s) cable(s) de xarxa.
+firewallNo = no est\u00e0 darrere un firewall. [Conexi\u00f3 al port ef\u00edmer correcte]
+firewallYes = est\u00e0 probablement darrere un firewall. [Conexi\u00f3 al port ef\u00edmer ha fallat]
+flowControlLimits = El control de fluxe basat en xarxa limita el throughput a
+found100mbps = Trobat enlla\u00e7 de 100 Mbps FastEthernet.
+found10gbps = Trobat enlla\u00e7 de 10 Gbps 10 GigEthernet/OC-192.
+found10mbps = Trobat enlla\u00e7 de 10 Mbps Ethernet.
+found1gbps = Trobat enlla\u00e7 de 1 Gbps GigabitEthernet.
+found2.4gbps = Trobat enlla\u00e7 de 2.4 Gbps OC-48.
+found45mbps = Trobat enlla\u00e7 de 45 Mbps T3/DS3.
+found622mbps = Trobat enlla\u00e7 de 622 Mbps OC-12.
+foundDialup = Trobat enlla\u00e7 de Dial-up modem.
+foundDsl = Trobat enlla\u00e7 de Cable modem/DSL/T1.
+fullDuplex = subxaxarxa Full duplex Fast Ethernet
+general = General
+generatingReport = Generant informe de problemes: Aquest informe s'enviar\u00e0 per e-mail a la persona que especifiquis
+getWeb100Var = Obt\u00e9 les variables WEB100
+halfDuplex = subxarxa Half duplex Fast Ethernet
+id = Eina de diagn\u00f2stic de xara TCP/Web100
+immediate = immediat
+inboundTest = Test d'entrada Tcpbw100...
+inboundWrongMessage = Test de throughput C2S: Rebut un tipus de missatge erroni
+incompatibleVersion = N\u00famero de versi\u00f3 incompatible
+incrRxBuf = Augmentant el valor del buffer de recepci\u00f3 del client
+incrTxBuf = Augmentant el buffer de sortida del servidor NDT
+information = Informaci\u00f3
+initialization = Inicialitzant...
+insufficient = No es disposa de prou dades per a determinar el tipus d'enlla\u00e7.
+invokingMailtoFunction = Invocant funci\u00f3 Mailto Tcpbw100
+ipProtocol = Protocol IP
+ipcFail = Fallen les comunicacions entre processos, tipus d'enlla\u00e7 desconegut.
+usingIpv4 = -- Utilitzant adre\u00e7a IPv4
+usingIpv6 = -- Utilitzant adre\u00e7a IPv6
+javaData = Dades Java
+kbyteBufferLimits = KByte buffer que limita el throughput a
+limitNet = Xarxa limitada
+limitRx = Receptor limitat
+limitTx = Emissor limitat
+linkFullDpx = Enlla\u00e7 establert al mode Full Duplex
+linkHalfDpx = Enlla\u00e7 establert al mode Half Duplex
+loggingWrongMessage = Logant al servidor: Es rep un tipus de missatge erroni.
+lookupError = Incapa\u00e7 d'obtenir la adre\u00e7a IP remota
+mboxWrongMessage = Test intermig: Rebut tipus de missatge erroni
+middlebox = Middlebox
+middleboxFail = El servidor ha fallat mentre es provaba la middlebox
+middleboxFail2 = test Middlebox FALLA!
+middleboxModifyingMss = Informaci\u00f3: La middlebox de xarxa est\u00e0 modificant la variable MSS
+middleboxTest = Test de Middlebox Tcpbw100...
+moreDetails = M\u00e9s detalls...
+name = Nom
+ndtServerHas = El servidor NDT t\u00e9 un
+noPktLoss1 = No hi ha p\u00e8rdua de paquets
+noPktLoss2 = No s'aprecia cap p\u00e8rdua de paquets
+numberOfTests = Nombre de proves
+of = de
+off = OFF
+ok = OK
+oldDuplexMismatch = "Advert\u00e8ncia: Es detecta antiga condici\u00f3 doble no concordant"
+on = ON
+ooOrder = per\u00f2 els paquets han arribat desordenats
+options = Opcions
+osData = dades del SO:
+otherClient = S'est\u00e0 servint un altre client, la seva prova comen\u00e7ar\u00e0 en
+otherTraffic = Informaci\u00f3: L'enlla\u00e7 de xarxa est\u00e0 congestionat per algun altre tr\u00e0fic
+outboundTest = Test de sortida Tcpbw100...
+outboundWrongMessage = Test de throughput C2S: Es rep un tipus de missatge erroni
+packetQueuing = Posant paquets en cua
+packetQueuingInfo = TCP (Transmission Control Protocol) transfereix dades entre dos\n equips d'internet. Autom\u00e0ticament detecta i es recupera d'errors i p\u00e8rdues./n TCP utilitza buffers per a proporcionar aquesta confiabilitat. Adem\u00e9s,\n els switch i routers
+utilitzen buffers per aquells casos en que m\u00faltiples enlla\u00e7os d'entrada\n envien paquets a un \u00fanic enlla\u00e7 de sortida o si varien les velocitats de cada enlla\u00e7\n (FastEthernet a modem DSL).\n\n El servidor NDT genera i envia 10 segons de dades al client. En\n alguns casos el servidor pot generar les dades m\u00e9s de pressa del que pot enviar els paquets a la xarxa\n (p.ex., una CPU a 2 GHz enviant a un client conectat a una DSL).\n Quan passa aix\u00f2, alguns paquets es poden quedar a la cua de sortida /n quan s'acaba el temporitzador de 10 segons.\n El TCP continuar\u00e0 enviant automaticament aquests missatges a la cua i el client continuar\u00e0 acceptant-los i processant-los.\n Aix\u00f2 provoca que una prova duri m\u00e9s del que s'espera.\n\n Aquesta condici\u00f3 s'ha produït durant aquesta prova. /n No es requereix cap acci\u00f3 per a resoldre aquesta situaci\u00f3.
+packetSizePreserved = La mida del paquet \u00e9s prefixada Extrem-a-Extrem
+packetsize = la mida de paquet
+pc = PC
+pctOfTime = % del temps
+performedTests = Proves realitzades
+pktsRetrans = Paquets retransmesos
+possibleDuplexFullHalf = Alarma: Possible Condici\u00f3 doble no concordant detectada Switch=Full i Host=half
+possibleDuplexHalfFull = Alarma: Possible Condici\u00f3 doble no concordant detectada Switch=half i Host=full
+possibleDuplexHalfFullWarning = Advert\u00e8ncia: Possible Condici\u00f3 doble no concordant detectada Switch=half i Host=full
+preferIPv6 = prefereix IPv6
+printDetailedStats = Imprimir Estad\u00edstiques detallades
+protocolError = Error de Protocol! S'esperava 'prepare', s'obt\u00e9: 0x
+qSeen = Test de throughput: Detectat encuament de paquets
+ready = Tcpbw100 llest
+receiveBufferShouldBe = Informaci\u00f3: El buffer de recepci\u00f3 hauria de ser
+receiving = Rebent resultats...
+reportProblem = Informar el problema
+resultsParseError = Error en transformar els resultats del test!
+resultsTimeout = Alerta! Time-out al client mentre es llegien dades, (possible duplex mismatch exists)
+resultsWrongMessage = Resultats del test: S'ha rebut un tipus de missatge incorrecte
+rtt = RTT
+rttFail = L'algorisme del link de detecci\u00f3 ha fallat degut a excessius temps d'anada i tornada (Round trip times).
+runningInboundTest = executant test d'entrada de 10s (server-a-client [S2C]) . . . . . .
+runningOutboundTest = executant test de sortida de 10s (client-a-server [C2S]) . . . . .
+s2c = S2C
+s2cPacketQueuingDetected = [S2C]: Encuament de paquets detectat
+s2cThroughput = Throughput S2C
+s2cThroughputFailed = El test de throughput S2C ha FALLAT!
+sackReceived = Blocs SACK rebuts
+scalingFactors = Factors d'Escala
+seconds = segons
+server = Servidor
+serverAcksReport = El servidor confirma que l'enlla\u00e7 reportat \u00e9s
+serverFault = Fallida de Servidor: Error desconegut. Torneu-ho a provar m\u00e9s tard, si us plau.
+serverBusy = Servidor Ocupat: Massa clients esperant a la cua del servidor. Torneu-ho a provar m\u00e9s tard, si us plau.
+serverBusy15s = Servidor Ocupat: Esperi 15 segons per a la finalitzaci\u00f3 del test anterior.
+serverBusy30s = Servidor Ocupat: Esperi 30 segons per a la finalitzaci\u00f3 del test anterior.
+serverBusy60s = Servidor Ocupat: Esperi 60 segons per a la finalitzaci\u00f3 del test anterior.
+serverDataReports = Les dades del servidor indiquen que l'enlla\u00e7 \u00e9s
+serverFail = El servidor ha fallat mentre es rebien dades
+serverIpModified = Informaci\u00f3: El Network Address Translation (NAT) est\u00e0 modificant l'adre\u00e7a IP del client
+serverIpPreserved = L'adre\u00e7a IP del servidor es mant\u00e9 Extrem-a-Extrem
+serverNotRunning = Proc\u00e9s del servidor no funcionant: Arrenqui el proc\u00e9s web100srv al servidor remot.
+serverSays = El servidor diu
+sfwFail = Test de firewall simple FALLA!
+sfwSocketFail = Simple firewall test: Cannot create listen socket
+sfwTest = Simple firewall test...
+sfwWrongMessage = Test de firewall simple: S'ha rebut un missatge erroni.
+showOptions = Mostra les opcions
+simpleFirewall = Firewall simple
+sleep10m = Dormint per 10 mins...
+sleep1m = Dormint per 1 min...
+sleep30m = Dormint per 30 mins...
+sleep5m = Dormint per 5 mins...
+sleep12h = Dormint per 12 hores...
+sleep1d = Dormint per 1 d\u00eda...
+sleep2h = Dormint per 2 hores...
+start = COMEN\u00e7A
+startingTest = Comen\u00e7ant test
+statistics = Estad\u00edstiques
+stop = ATURA
+stopped = Les proves han estat aturades!
+stopping = Aturant...
+systemFault = Fallada de sistema
+test = Prova
+testsuiteWrongMessage = Negociant s\u00e8rie de proves: S'ha rebut un missatge erroni.
+theSlowestLink = El link m\u00e9s lent al cam\u00ed extrem a extrem \u00e9s un
+theoreticalLimit = El l\u00edmit te\u00f2ric de xarxa \u00e9s
+thisConnIs = Aquesta connexi\u00f3 \u00e9s
+timesPktLoss = temps degut a p\u00e8rdua de paquets
+toMaximizeThroughput = kbytes per a maximitzar el cabdal (throughput)
+troubleReportFrom = Informe de problemes de NDT a
+unableToDetectBottleneck = El servidor no pot determinar el tipus d'enlla\u00e7 que provoca el coll d'ampolla.
+unableToObtainIP = No es possible determinar la adre\u00e7a IP local
+unknownID = ID de test desconegut
+unknownServer = Servidor desconegut
+unsupportedClient = Informaci\u00f3: El servidor no suporta aquest client de l\u00ednia de comandes
+vendor = Fabricant
+version = Versi\u00f3
+versionWrongMessage = Negociant la versi\u00f3 de NDT: S'ha rebut un missatge erroni.
+web100Details = An\u00e0lisi detallat Web100
+web100KernelVar = Variables de Kernel WEB100
+web100Stats = Estad\u00edstiques WEB100 habilitades
+web100Var = Variables Web100
+web100rtt = Web100 informa el temps d'anada i tornada (RTT)
+web100tcpOpts = Web100 informa que TCP ha negociat els par\u00e0metres de funcionament \u00f2ptims a:
+willImprove = Millorar\u00e0 el funcionament
+workstation = Estaci\u00f3 de treball
+your = El seu
+yourPcHas = El seu PC/Equip de treball t\u00e9 un
+connectingTo = Connectant a
+toRunTest = executar prova
=======================================
--- /dev/null
+++ /trunk/Applet/Tcpbw100_msgs_nl_NL.properties Mon Apr 12 16:00:51
2010
@@ -0,0 +1,219 @@
+10gbps = 10 Gbps 10 Gigabit Ethernet/OC-192 subnet
+10mbps = 10 Mbps Ethernet subnet
+10mins = 10 minutes
+12hours = 12 uren
+1day = 1 dag
+1gbps = 1.0 Gbps Gigabit Ethernet subnet
+1min = 1 minuut
+2.4gbps = 2.4 Gbps OC-48 subnet
+2hours = 2 uren
+30mins = 30 minuten
+45mbps = 45 Mbps T3/DS3 subnet
+5mins = 5 minuten
+622mbps = a 622 Mbps OC-12 subnet
+and = en
+architecture = Architectuur
+bytes = Bytes
+c2s = C2S
+c2sPacketQueuingDetected = [C2S]: Packet queueing detected
+c2sThroughput = C2S doorvoer
+c2sThroughputFailed = C2S doorvoer test MISLUKT!
+cabledsl = Kabel/DSL modem
+cablesNok = Melding: erg veel netwerk errors, controleer de netwerk kabels
+cablesOk = Goede netwerk kabel(s) gevonden
+checkingFirewalls = Zoeken naar firewalls . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+checkingMiddleboxes = Zoeken naar tussenliggende routers . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+clickStart = Klik START om de test te beginnen
+clickStart2 = Klik START om opnieuw te testen
+client = Client
+client2 = Client
+clientAcksReport = Client Acks zegt dat link is
+clientDataReports = Client Data zegt dat link is
+clientInfo = Client Systeem Details
+clientIpModified = Informatie: Network Address Translation (NAT) Uw router verandert het IP adres
+clientIpNotFound = Client IP adres niet gevonden. Voor IE gebruikers, verander de Java parameters\n Klik Tools - Internet Options - Security - Custom Level, scroll naar\n Microsoft VM - Java permissions en klik Custom, click Java Custom Settings\n Edit Permissions - Access to all Network Addresses, klik Enable en sla uw wijzigingen op
+clientIpPreserved = Server IP adressen zijn beveiligd End-to-End
+clientSays = maar Client zegt
+close = Sluiten
+comments = Commentaar
+congestNo = Geen netwerk overgebruik ontdekt.
+congestYes = Informatie: doorvoer is gelimiteerd door ander netwerk verkeer.
+connIdle = De connectie was idle
+connStalled = De connectie is vastgelopen
+connected = Verbonden met:
+connectedTo = is verbonden met een
+copy = Kopie
+defaultTests = Standaard tests
+delayBetweenTests = vertraging tussen tests
+detailedStats = Gedetailleerde Statistieken
+dialup = Inbel Modem
+dialup2 = Inbel
+done = Klaar.
+done2 = Tcpbw100 klaar
+dupAcksIn = meerdere dezelfde acks ontvangen
+duplexFullHalf = Alarm: Duplex Mismatch conditie gedetecteerd Switch=full en Host=half
+duplexHalfFull = Alarm: Duplex Mismatch conditie gedetecteerd Switch=half en Host=full
+duplexNok = Melding: Oude Duplex mismatch conditie gedetecteerd:
+duplexOk = Normale duplex instellingen gevonden.
+endOfEmail = Einde Van Email Bericht
+excLoss = Excessieve verloren pakketten zorgen voor een slechtere doorvoer, controleer de auto-negotiate functie op uw PC en de netwerk switch
+excessiveErrors = Alarm: Excessieve errors, controleer netwerk kabel(s).
+firewallNo = is niet achter een firewall. [Connectie naar de directe poort was succesvol]
+firewallYes = is waarschijnlijk achter een firewall. [Connectie naar de directe poort mislukt]
+flowControlLimits = Het network based flow control limiteerd de doorvoer tot
+found100mbps = 100 Mbps FastEthernet link gevonden.
+found10gbps = 10 Gbps 10 GigEthernet/OC-192 link gevonden.
+found10mbps = 10 Mbps Ethernet link gevonden.
+found1gbps = 1 Gbps GigabitEthernet link gevonden.
+found2.4gbps = 2.4 Gbps OC-48 link gevonden.
+found45mbps = 45 Mbps T3/DS3 link gevonden.
+found622mbps = 622 Mbps OC-12 link gevonden.
+foundDialup = Inbel modem link gevonden.
+foundDsl = Kabel modem/DSL/T1 link gevonden.
+fullDuplex = Full duplex Fast Ethernet subnet
+general = normaal
+generatingReport = Probleem Rapport Genereren: Dit rapport wordt gemaild naar de persoon die u opgeeft
+getWeb100Var = Vraag WEB100 Variabelen op
+halfDuplex = Half duplex Fast Ethernet subnet
+id = TCP/Web100 Network Diagnostic Tool
+immediate = direct
+inboundTest = Tcpbw100 inkomende test...
+inboundWrongMessage = C2S doorvoer test: Verkeerd type bericht ontvangen
+incompatibleVersion = Incompatibel versie nummer
+incrRxBuf = Verhogen van de client´s recieve buffer
+incrTxBuf = Verhogen van de server´s send buffer
+information = Informatie
+initialization = Initialisatie...
+insufficient = Niet genoeg data verzameld om link type te bepalen.
+invokingMailtoFunction = Tcpbw100 Mailto functie uitvoeren
+ipProtocol = IP protocol
+ipcFail = Inter-proces communicatie mislukt, onbekend link type.
+usingIpv4 = -- Maakt gebruik van IPv4 adres
+usingIpv6 = -- Maakt gebruik van IPv6 adres
+javaData = Java data
+kbyteBufferLimits = KByte buffer, dit limiteerd de doorvoer tot
+limitNet = netwerk gelimiteerd
+limitRx = ontvanger gelimiteerd
+limitTx = zender gelimiteerd
+linkFullDpx = Link aangepast naar Full Duplex mode
+linkHalfDpx = Link aangepast naar Half Duplex mode
+loggingWrongMessage = Loggen naar server: Verkeerd type bericht ontvangen
+lookupError = Kan geen remote IP adres verkrijgen
+mboxWrongMessage = Middlebox test: Verkeerd type bericht ontvangen
+middlebox = Middlebox
+middleboxFail = Server heeft gefaald while middlebox testing
+middleboxFail2 = Middlebox test MISLUKT!
+middleboxModifyingMss = Informatie: Netwerk Middlebox verandert MSS variabele
+middleboxTest = Tcpbw100 Middlebox test...
+moreDetails = Meer Details...
+name = Naam
+ndtServerHas = De NDT server heeft een
+noPktLoss1 = Geen verloren packets
+noPktLoss2 = Er zijn geen verloren packets geconstateerd
+numberOfTests = Aantal tests
+of = van
+off = OFF
+ok = OK
+oldDuplexMismatch = "Melding: Oude Duplex mismatch conditie gedetecteerd: "
+on = ON
+ooOrder = maar packets kwamen in de verkeerde volgorde aan
+options = Opties
+osData = OS data:
+otherClient = Op dit moment wordt een andere client geholpen, uw test begint zo spoedig mogelijk
+otherTraffic = Informatie: Ander netwerk verkeer vertraagd de connectie
+outboundTest = Tcpbw100 uitgaande test...
+outboundWrongMessage = C2S doorvoer test: Verkeerd type bericht ontvangen
+packetQueuing = Pakket queuing
+packetQueuingInfo = TCP (Transmission Control Protocol) verstuurd betrouwbaar tussen twee\n Internet hosts. Het detecteerd en hersteld error en verliezen.\n TCP gebruikt buffers om deze betrouwbaarheid te verzorgen. Daarnaast,\n hebben switches en routers ook buffers om situaties waarbij meerdere\n links pakketten versturen naar een enkele uitgaande poort of wanneer\n de link snelheid veranderd (FastEthernet naar DSL modem).\n\n De NDT server genereerd en verstuurd 10 seconden data naar de client. In\n sommige gevallen genereerd de server sneller pakketten dan er verstuurd\n kan worden naar het netwerk (bijv., een 2 GHz CPU naar een DSL link).\n Wanneer dit gebeurt, blijven sommige pakketten hangen in de server queue\n wanneer de 10 seconden timeout optreedt. TCP zal automatisch doorgaan\n met het verzenden van deze pakketten en de client zal deze ook blijven accepteren\n en behandelen. Dit kan ervoor zorgen dat de client test langer duurt dan gepland.\n\n Deze situatie heeft zich voorgedaan tijdens deze test. U hoeft geen actie te\n ondernemen om dit probleem op te lossen.\n
+packetSizePreserved = Pakket grootte is bewaard gebleven End-to-End
+packetsize = de Pakket grootte
+pc = PC
+pctOfTime = % van de tijd
+performedTests = Uitgevoerde tests
+pktsRetrans = pakketten opnieuw verstuurd
+possibleDuplexFullHalf = Alarm: Mogelijke Duplex Mismatch conditie gedetecteerd Switch=Full en Host=half
+possibleDuplexHalfFull = Alarm: Mogelijke Duplex Mismatch conditie gedetecteerd Switch=half en Host=full
+possibleDuplexHalfFullWarning = Warning: Alarm: Mogelijke Duplex Mismatch conditie gedetecteerd Switch=half en Host=full
+preferIPv6 = prefereer IPv6
+printDetailedStats = Print Gedetaileerde Statistieken
+protocolError = Protocol error! Verwachtte 'prepare', maar kreeg: 0x
+qSeen = doorvoer test: Pakket queuing gedetecteerd
+ready = Tcpbw100 klaar voor gebruik
+receiveBufferShouldBe = Informatie: The ontvangst buffer zou moeten zijn
+receiving = Resultaten ontvangen...
+reportProblem = Rapporteer een probleem
+resultsParseError = Error bij het parsen van de test resultaten!
+resultsTimeout = Melding! Client time-out tijden het lezen van de data, mogelijk duplex mismatch is aanwezig
+resultsWrongMessage = Test resultaten: Verkeerd type bricht ontvangen
+rtt = RTT
+rttFail = Link detectie algorithme mislukt vanwege excessieve Round Trip Times.
+runningInboundTest = uitvoeren 10s inkomende test (server-naar-client [S2C]) . . . . . .
+runningOutboundTest = uitvoeren 10s uitgaande test (client-naar-server [C2S]) . . . . .
+s2c = S2C
+s2cPacketQueuingDetected = [S2C]: Pakket queueing gedetecteerd
+s2cThroughput = S2C doorvoer
+s2cThroughputFailed = S2C tdoorvoer test MISLUKT!
+sackReceived = SACK blocks ontvangen
+scalingFactors = Scaling Factoren
+seconds = seconden
+server = Server
+serverAcksReport = Server Acks zegt dat link is
+serverFault = De Fout van de server: de onbekende fout kwam voor. Gelieve te proberen opnieuw later
+serverBusy = Server Bezig: Teveel clients wachtende in queue. Probeer het later nog eens
+serverBusy15s = Server Bezig: Wacht alstublieft 15 seconden om de vorige test af te ronden
+serverBusy30s = Server Bezig: Wacht alstublieft 30 seconden om de vorige test af te ronden
+serverBusy60s = Server Bezig: Wacht alstublieft 60 seconden om de vorige test af te ronden
+serverDataReports = Server Data zegt dat link is
+serverFail = Server fout tijdens het ontvangen van data
+serverIpModified = Informatie: Network Address Translation (NAT) box verandert het IP adres van de client
+serverIpPreserved = Server IP adressen worden behouden End-to-End
+serverNotRunning = Server proces draait niet: start het web100srv proces op de server
+serverSays = Server zegt
+sfwFail = Simpele firewall test MISLUKT!
+sfwSocketFail = Simpele firewall test: Kan geen listen socket aanmaken
+sfwTest = Simpele firewall test...
+sfwWrongMessage = Simpele firewall test: Verkeerd bericht ontvangen
+showOptions = Toon opties
+simpleFirewall = Simpele firewall
+sleep10m = Slapen voor 10 minuten...
+sleep1m = Slapen voor 1 minuut...
+sleep30m = Slapen voor 30 minuten...
+sleep5m = Slapen voor 5 minuten...
+sleep12h = Slapen voor 12 uren...
+sleep1d = Slapen voor 1 dag...
+sleep2h = Slapen voor 2 uren...
+start = START
+startingTest = Starten test
+statistics = Statistieken
+stop = STOP
+stopped = De tests zijn gestopt!
+stopping = Stoppen...
+systemFault = Systeem Fout
+test = Test
+testsuiteWrongMessage = Overleggen test suite: Verkeerd type bericht ontvangen
+theSlowestLink = De traagste link in het end-to-end pad is een
+theoreticalLimit = De theoretische netwerk limiet is
+thisConnIs = Deze connectie is
+timesPktLoss = keren vanwege packet loss
+toMaximizeThroughput = kbytes om doorvoer te maximaliseren
+troubleReportFrom = Probleem Rapport van NDT op
+unableToDetectBottleneck = Server kan de bottleneck link niet bepalen.
+unableToObtainIP = Kan lokaal IP adres niet achterhalen
+unknownID = Onbekend test ID
+unknownServer = Onbekende server
+unsupportedClient = Informatie: De server ondersteund deze command line client niet
+vendor = Bedrijf
+version = Versie
+versionWrongMessage = Overleggen NDT versie: Verkeerd type bericht ontvangen
+web100Details = Web100 gedetaileerde Analyze
+web100KernelVar = WEB100 Kernel Variabelen
+web100Stats = WEB100 Enabled Statistieken
+web100Var = Web100 Variabelen
+web100rtt = Web100 rapporteerd de Round trip time
+web100tcpOpts = Web100 heeft voor TCP de volgende optionele settings overlegd:
+willImprove = zal de performance verbeteren
+workstation = Werkstation
+your = Uw
+yourPcHas = Uw PC/Werkstation heeft een
+connectingTo = Connecten naar
+toRunTest = start test
=======================================
--- /trunk/Applet/Makefile.am Thu Apr 8 13:53:43 2010
+++ /trunk/Applet/Makefile.am Mon Apr 12 16:00:51 2010
@@ -49,4 +49,4 @@
$(NDTJAR) $(NDTJARFLAG) MANIFEST.MF Tcpbw100.jar Tcpbw100*.class Tcpbw100*.properties
echo timestamp > classTcpbw100.stamp

-EXTRA_DIST = MANIFEST.MF Tcpbw100_msgs_en_US.properties Tcpbw100_msgs_nb_NO.properties
+EXTRA_DIST = MANIFEST.MF Tcpbw100_msgs_ca_ES.properties Tcpbw100_msgs_nb_NO.properties Tcpbw100_msgs_en_US.properties Tcpbw100_msgs_nl_NL.properties
=======================================
--- /trunk/Applet/Makefile.in Fri Apr 9 09:49:47 2010
+++ /trunk/Applet/Makefile.in Mon Apr 12 16:00:51 2010
@@ -221,7 +221,8 @@
Tcpbw100dir = $(ndtdir)
Tcpbw100_JAVA = Tcpbw100.java
Tcpbw100_jar_SOURCES = Tcpbw100.java
-EXTRA_DIST = MANIFEST.MF Tcpbw100_msgs_en_US.properties Tcpbw100_msgs_nb_NO.properties
+EXTRA_DIST = MANIFEST.MF Tcpbw100_msgs_ca_ES.properties Tcpbw100_msgs_nb_NO.properties Tcpbw100_msgs_en_US.properties Tcpbw100_msgs_nl_NL.properties
+
all: all-am

.SUFFIXES:
=======================================
--- /trunk/Applet/Tcpbw100_msgs_nb_NO.properties Fri Apr 9 09:49:47
2010
+++ /trunk/Applet/Tcpbw100_msgs_nb_NO.properties Mon Apr 12 16:00:51
2010
@@ -157,7 +157,7 @@
seconds = sekunder
server = Tjener
serverAcksReport = basert p\u00e5 ack fra tjeneren ansl\u00e5s linken til
-serverBusy = Tjener Forkastningen; Ukjente forkastningen oppstod. Du kan pr\u00f8ve senere
+serverFault = Tjener Forkastningen; Ukjente forkastningen oppstod. Du kan pr\u00f8ve senere
serverBusy = Tjener opptatt; For mange klienter i k\u00f8. Du kan pr\u00f8ve senere
serverBusy15s = Tjener opptatt; vennligst vent 15 sekunder mens forrige test kj\u00f8res ferdig
serverBusy30s = Tjener opptatt; vennligst vent 30 sekunder mens forrige test kj\u00f8res ferdig
=======================================
--- /trunk/tcpbw100.template Thu Apr 8 13:53:43 2010
+++ /trunk/tcpbw100.template Mon Apr 12 16:00:51 2010
@@ -37,12 +37,30 @@
<PARAM NAME="H" VALUE="YOURDOMAIN">
<PARAM NAME="U" VALUE="YOUREMAIL">
<PARAM NAME="subject" VALUE="YOURSUBJECT">
+
<!--
+ JZ 4/12/2010: Localization Support
+
+ Norwegian/Norway
<PARAM NAME="language" VALUE="nb">
<PARAM NAME="country" VALUE="NO">
+
+ Dutch/Netherlands
+ <PARAM NAME="language" VALUE="nl">
+ <PARAM NAME="country" VALUE="NL">
+
+ Catalan/Spain
+ <PARAM NAME="language" VALUE="ca">
+ <PARAM NAME="country" VALUE="ES">
+
+ English/US
+ <PARAM NAME="language" VALUE="en">
+ <PARAM NAME="country" VALUE="US">
-->
+
<PARAM NAME="language" VALUE="en">
<PARAM NAME="country" VALUE="US">
+
</applet>
</td></tr></table>  • [ndt] r343 committed - Adding support for some localizations. ..., ndt, 04/12/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.16.

Top of Page